Rodzina, ach rodzina – ujęcie rodziny w ustawie o pomocy społecznej

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j.: Dz. U. z 2021 r., poz.2268 ze zm.), dalej: u.p.s, zawiera legalną definicję rodziny. Oznacza to, że wolą ustawodawcy jest, aby na gruncie przywołanego aktu prawnego pojęcie to rozumieć w sposób specyficzny, charakterystyczny i właściwy dla systemu pomocy społecznej. Ratio legis (uzasadnienie) takiego…

Utrata lub ograniczenie świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej

            Współpracować, współdziałać, współtworzyć. Inaczej: działać wspólnie z kimś, przyczyniać się do czegoś, funkcjonować w powiązaniu z innymi[1].  Przyznanie świadczeń z pomocy społecznej uzależnione jest od postawy osoby, która tę pomoc otrzymuje lub się o nią ubiega. Od jej zaangażowania, aktywności, poszukiwania rozwiązań, nastawienia do życia, interakcji z pracownikiem socjalnym. Bierność, pasywność, niechęć do podjęcia…

Czym jest fundusz alimentacyjny?

(…) dostarczanie środków utrzymania osobom, które nie są w stanie samodzielnie zaspokoić swoich potrzeb, a w szczególności dzieciom, jest w pierwszej kolejności obowiązkiem wskazanych w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym członków ich rodziny, konstytucyjna zasada pomocniczości nakłada na państwo obowiązek wspierania jedynie tych osób ubogich, które nie są w stanie samodzielnie zaspokoić swoich potrzeb i nie…

Becikowe – jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

            Oto prawdziwa historia z orzeczniczego życia wzięta. Pani X pewnego dnia, późnym już wieczorem źle się poczuła. Zaczęły jej dokuczać bardzo silne bóle brzucha, których nie udało się uśmierzyć żadnymi środkami przeciwbólowymi. Kiedy kobieta z bólu zaczęła niemalże tracić przytomność, wezwano pogotowie. Przybyły na miejsce lekarz po zbadaniu pacjentki orzekł, że właśnie zaczął się…

(Nie)proszona wizyta – wywiad środowiskowy jako podstawowy środek dowodowy w postępowaniach w przedmiocie ustalania prawa do świadczeń z pomocy społecznej

Gość w dom, Bóg w dom! – jak mówi ludowa mądrość. Truizmem jest stwierdzenie, że istotnie lubimy gości… Są jednak takie wizyty, których nie oczekujemy, których się obawiamy, które budzą nasz niepokój. Są one jednak konieczne, a ich ewentualne unikanie może mieć poważne i negatywne skutki.             Pomoc społeczna udzielana jest na zasadzie subsydiarności, czyli…

Określenie pochodzenia dziecka – skąd wiadomo kto jest rodzicem dziecka w świetle prawa

Regulacje prawne dotyczące określenia pochodzenia dziecka, tzn. ustalenia, kto jest matką, a kto ojcem dziecka, należą do najbardziej skomplikowanych w prawie rodzinnym. Okazuje się, że to, co na pozór oczywiste, jest trudne do opisania językiem prawa. Ponadto zręby obowiązujących regulacji prawnych, dotyczących pochodzenia dziecka, powstawały w czasach, w których nie był jeszcze stosowany dowód z…

Ustrój przymusowy – zagrożenie czy ochrona majątku

Powszechnie wiadomo, że małżonkowie mogą kształtować swój ustrój majątkowy. Czynią to zawierając majątkową umowę małżeńską (intercyzę) lub pozostawiając ustrój, który preferuje ustawodawca (wspólność ustawową). Oprócz tych typowych sytuacji ustawodawca przewidział jednak również unormowania, które znajdują zastosowanie wyjątkowo i determinują ustrój majątkowy w sposób niezależny od woli obojga lub jednego z małżonków. W przypadkach tych mówimy…

Ustrój rozdzielności z wyrównaniem dorobków – alternatywa dla ustroju wspólności ustawowej?

W artykule dotyczącym umownych małżeńskich ustrojów majątkowych zwrócono uwagę na to, że wybór jednego z nich bywa niełatwy dla małżonków. Wiąże się bowiem z rezygnacją z zalet ustroju ustawowego, a nie zawsze daje oczekiwane korzyści, zwłaszcza w zakresie uchronienia się przed odpowiedzialnością za długi małżonka. Mając na względzie te problemy, ustawodawca dokonał w 2004 r.…

Majątkowa umowa małżeńska (intercyza) – co obejmuje i po co ją zawierać

Małżonkom, którzy zawierają majątkową umowę małżeńską (intercyzę), mogą przyświecać różne cele. Chęć ustanowienia innego majątkowego ustroju małżeńskiego niż ustawowy może wynikać np. ze względów gospodarczych, czyli prowadzenia przez jednego lub oboje małżonków działalności gospodarczej. Podejmując decyzję o ustanowieniu ustroju umownego, trzeba jednak przede wszystkim zdawać sobie sprawę: z czego się rezygnuje (1), jaka jest istota…

Zasady odpowiedzialności cywilnoprawnej małżonków za zobowiązania – jakie jest ryzyko pozostawania we wspólności majątkowej

Zawarcie związku małżeńskiego, a co za tym idzie nawiązanie ścisłych relacji majątkowych z drugą osobą, może wiązać się z obawami o bezpieczeństwo finansowe, np. wtedy gdy jeden z małżonków prowadzi działalność gospodarczą. Małżonkowie poszukują niekiedy w takich sytuacjach rozwiązań polegających na przyjęciu innego, umownego ustroju majątkowego. To z kolei prowadzić może do pozbawienia małżeństwa ochronnej…

facebook
by e-smart.pl