Przysposobienie – dla dobra rodziców czy dziecka?

Przysposobienie (adopcja) jest obecne w systemach prawnych od wieków. Warto wiedzieć, że historycznie instytucja ta pełniła całkiem odmienne funkcje niż obecnie. Realizowała cele dynastyczne, rodowe czy nawet majątkowe. Jest charakterystyczne, że w minionych czasach przysposobić (adoptować) można było osobę pełnoletnią. Mówiąc najkrócej – adopcja służyła celom dorosłych. Współcześnie w debacie publicznej dość często przysposobienie jest…

Piecza zastępcza – wróg czy przyjaciel rodziców

Umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej kojarzone jest ze skrajnymi sytuacjami, w których dobro dziecka przemawiało za umieszczeniem go poza rodziną naturalną. Jest to z reguły równoznaczne z nienależytym wykonywaniem władzy rodzicielskiej przez rodziców i zdecydowanie negatywną oceną ich postępowania. Warto jednak zaznaczyć, że pobyt dziecka w pieczy zastępczej (rodzinie zastępczej, placówce opiekuńczo-wychowawczej) ma – przynajmniej…

Rodzina w kryzysie a wykonywanie władzy rodzicielskiej

Kryzys rodziny to pojęcie pozaprawne, którym można określić bardzo wiele sytuacji. W osobnym artykule omówione zostały środki ingerencji sądu opiekuńczego, które mogą być stosowane w razie nieprawidłowości w wykonywaniu przez rodziców władzy rodzicielskiej. W tym miejscu natomiast omówione zostaną instrumenty prawne, które mogą zostać wykorzystane w przypadku dezintegracji więzów rodzinnych między rodzicami, wpływającej na ich…

Prawo do kontaktów z dzieckiem – czym różni się od władzy rodzicielskiej

Polskie prawo rodzinne określa obowiązki i prawa rodziców oraz dzieci w dość złożony sposób. Stosunki te nie są ujęte w ramach jednej konstrukcji prawnej, lecz za pomocą kilku tzw. instytucji prawnych, wśród których należy przede wszystkim wymienić władzę rodzicielską, prawo do kontaktów z dzieckiem, czy obowiązek alimentacyjny. Takie ujęcie sprawia, że prawa te powinny być…

Skutki niewłaściwego wykonywania władzy rodzicielskiej – kiedy interweniuje sąd opiekuńczy

Interwencja sądu rodzinnego w zakresie władzy rodzicielskiej, zapewne z uwagi na typowy przekaz medialny, kojarzona jest przede wszystkim z drastycznymi przypadkami niewłaściwego i zasługującego na potępienie postępowania rodziców względem dziecka. Funkcja i zadania sądu rodzinnego daleko jednak wykraczają poza takie sytuacje, a jego reakcja nie ma charakteru penalnego (karnego), lecz jest podejmowana ze względu na…

Nasze prawa w urzędzie – zasada informowania

Czego mamy prawo wymagać od urzędnika na przykładzie spraw z zakresu wsparcia socjalnego Rosyjski car Piotr I w ukazie z 1708 r. miał zawrzeć frazę, iż Podwładny winien przed obliczem przełożonego mieć wygląd lichy i durnowaty, tak by swoim pojmowaniem sprawy nie peszył przełożonego. Cytat ten często jest przywoływany w kontekście relacji, jaka winna łączyć…

Rodzina, ach rodzina – ujęcie rodziny w ustawie o pomocy społecznej

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j.: Dz. U. z 2021 r., poz.2268 ze zm.), dalej: u.p.s, zawiera legalną definicję rodziny. Oznacza to, że wolą ustawodawcy jest, aby na gruncie przywołanego aktu prawnego pojęcie to rozumieć w sposób specyficzny, charakterystyczny i właściwy dla systemu pomocy społecznej. Ratio legis (uzasadnienie) takiego…

Utrata lub ograniczenie świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej

            Współpracować, współdziałać, współtworzyć. Inaczej: działać wspólnie z kimś, przyczyniać się do czegoś, funkcjonować w powiązaniu z innymi[1].  Przyznanie świadczeń z pomocy społecznej uzależnione jest od postawy osoby, która tę pomoc otrzymuje lub się o nią ubiega. Od jej zaangażowania, aktywności, poszukiwania rozwiązań, nastawienia do życia, interakcji z pracownikiem socjalnym. Bierność, pasywność, niechęć do podjęcia…

Czym jest fundusz alimentacyjny?

(…) dostarczanie środków utrzymania osobom, które nie są w stanie samodzielnie zaspokoić swoich potrzeb, a w szczególności dzieciom, jest w pierwszej kolejności obowiązkiem wskazanych w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym członków ich rodziny, konstytucyjna zasada pomocniczości nakłada na państwo obowiązek wspierania jedynie tych osób ubogich, które nie są w stanie samodzielnie zaspokoić swoich potrzeb i nie…

facebook
by e-smart.pl