Projekty

Nazwa zadania:
Projekt „Rodzina 2030 – szanse i zagrożenia”, realizowany w ramach IV otwartego konkursu ofert w zakresie promocji rodziny „Po pierwsze Rodzina!” na rok 2023

Dofinansowanie:
Projekt dofinansowany w konkursie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Po pierwsze Rodzina!” na rok 2023

Wartość finansowania i całkowita wartość zadania:
200 000 zł

Data podpisania umowy:
7.06.2023

Opis zadania

Celem projektu jest podjęcie dyskusji nad wyzwaniami czekającymi rodziny w ciągu najbliższych kilku lat, zwłaszcza w kontekście aktualnej sytuacji geopolitycznej, ekonomicznej, demograficznej i społecznej. Fundacja Mamy i Taty pragnie nie tylko zainicjować debatę o przyszłości polskich rodzin, ale również nakreślić strategię ich wspierania wobec zbliżających się wyzwań i zagrożeń. Pierwszy etap projektu stanowi pogłębione badanie typu desk research na temat aktualnej sytuacji polskich rodzin, uwzględniające również trendy ogólnoświatowe i wynikające z nich prognozy. Drugim etapem projektu jest dwudniowa konferencja „Rodzina 2030 – szanse i zagrożenia”. Na pierwszy dzień zaplanowane zostały wystąpienia o charakterze strategicznym, z udziałem osób odpowiedzialnych za tworzenie polityk społecznych, prawników, demografów i socjologów. Drugi dzień ma mieć charakter praktyczny, w roli prelegentów wystąpią wychowawcy, pedagodzy i inni specjaliści z dziedzin związanych z tematyką rodzinną. Trzeci etap projektu stanowi publikacja pokonferencyjna, zawierająca zapis wybranych wystąpień prelegentów i panelistów. Publikacja w formie pliku PDF zostanie udostępniona na portalu serwisrodzinny.pl

Nazwa zadania:
Projekt „Akcelerator rodzinny: Szkolenia dla małżeństw i narzeczonych oraz artykuły pro-rodzinne i certyfikaty., w ramach III otwartego konkursu ofert w zakresie promocji rodziny „Po pierwsze Rodzina!” na rok 2022

Dofinansowanie:
Projekt dofinansowany w konkursie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Po pierwsze Rodzina!” na rok 2022

Wartość finansowania i całkowita wartość zadania:
425 000 zł

Opis zadania

Projekt rozpocznie się jakościowo-ilościowym badaniem dotyczącym aktualnych potrzeb w zakresie tematyki pro-rodzinnej w społeczeństwie polskim. FMiT posiada bogate doświadczenie badawcze, a swoje działania opiera na diagnozach społecznych popartych przez badania społeczne. Badania pozwolą uaktualnić potrzeby społeczne dotyczące tematyki po-rodzinnej i przygotować aktualne narzędzia (kursy) w oparciu o rzeczywiste potrzeby rodzin. Warsztaty podlegać będą na przedstawieniu wiedzy  dotyczącej budowania relacji w związku, rozwiązywania konfliktów, podstawowych kwestii związanych z wychowaniem dzieci czy informacji dotyczących prawa rodzinnego.

Nazwa zadania:
Porozmawiajmy o historii

Dofinansowanie:
Dofinansowano ze środków Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego w ramach Funduszu Patriotycznego

Wartość finansowania i całkowita wartość zadania:
100 000 zł

Opis zadania

Celem projektu „Porozmawiajmy o historii”  jest zachęcenie młodzieży do przygotowania materiału, opartego o interakcje z rodziną i najbliższym otoczeniem, dotyczącego odtwarzania i budowania zachowań patriotycznych w oparciu o wartości przekazywane w małżeństwie i rodzinie, parafii, szkole czy klubie sportowym. Projekt  odnosi się do historii mówionej i przekazywanej w domu rodzinnym i najbliższym otoczeniu. Dzięki projektowi uczniowie będą mieli szanse na pogłębioną interakcję ze swoimi rodzicami, dziadkami oraz miejscowymi instytucjami. A także poznanie bądź pogłębienie wiedzy dot. lokalnych bohaterów poprzez przegląd pamiętników, listów, dokumentów, albumów zdjęć, śladów historii zachowanych w rodzinie, parafii, szkole i klubie sportowym i przekazanie jej rówieśnikom w wybranej formie (video bądź fotoreportażu) dającej szerokie pole do kreatywnej narracji.

 

Nazwa zadania:
Projekt „RODZINA NA ANTENIE 2021”, realizowany w ramach II otwartego konkursu ofert w zakresie promocji rodziny „Po pierwsze Rodzina!” na rok 2021

Dofinansowanie:
Projekt dofinansowany z budżetu pańswa w konkursie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Po pierwsze Rodzina!” na rok 2021

Wartość finansowania i całkowita wartość zadania:
405 000 zł

Opis zadania

Jak wskazują badania, osoby w wieku 25-45 lat mają wiele obaw i lęków związanych z założeniem rodziny, funkcjonowaniem w trwałym związku, rozwiązywaniem kryzysów rodzinnych oraz edukacją i wychowaniem dzieci. Okres pandemii dodatkowo wzmocnił te lęki i frustracje. Projekt Rodzina na Antenie 2021 ma na celu, oprócz pozytywnej promocji kultury rodzinnej, odpowiedź na wspomniane wyżej wyzwania. W ramach projektu opublikujemy artykuły o tematyce prorodzinnej – w tym certyfikowane recenzje książek, seriali i filmów pod hasłem „Sprawdzone przez Mamę i Tatę” – oraz materiał video emitowany na kanałach YT i FB Fundacji Mamy i Taty. Przyjrzymy się również obecnemu wizerunkowi rodziny w mediach i porównamy go z tym sprzed roku.

 

Nazwa zadania:
Projekt badawczo-rozwojowy z obszaru kompleksowej profilaktyki rodzinnej: przygotowanie cywilnych kursów przedmałżeńskich i podręcznika dla młodych małżeństw oraz przygotowanie rozwiązań wspierających godzenie ról rodzinnych i zawodowych

Dofinansowanie:
Projekt sfinansowany ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Przeciwdziałania przyczynom przestępczości dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji na lata 2019-2023.

Wartość finansowania i całkowita wartość zadania:
3 265 030 zł

Opis zadania

Postępujący rozpad więzi rodzinnych jest zjawiskiem sprzyjającym przestępczości oraz problemom nieletnich. Na gruncie polskim potwierdzają to raporty polskiej policji o przyczynach przestępstw wśród nieletnich, z których wynika, że do czynników bezpośrednich zwiększających uwarunkowania demoralizacji i przestępczości należą m.in.: osłabienie więzi uczuciowych w rodzinie, rozbicie rodziny, a także nikły wpływ rodziców na wychowanie dzieci, wynikający przede wszystkim z braku czasu dla dzieci i poświęcenia się pracy zawodowej. Na rozpad więzi rodzinnych przekładający się na liczbę rozwodów wpływają między innymi dwa zjawiska: po pierwsze – brak odpowiedniego przygotowania narzeczonych i młodych małżonków do pełnienia ról małżeńskich; po drugie na dalszym etapie małżeństwa – trudności w pogodzeniu ról zawodowych i rodzinnych. Realizowany przez Fundację Mamy i Taty projekt ma przyczynić się do wzmocnienia więzi rodzinnych poprzez poprawę przygotowania narzeczonych i małżonków do pełnienia ról małżeńskich i poprawę równowagi pomiędzy życiem zawodowym i rodzinnym. Składa się z dwóch integralnych i uzupełniających się części realizowanych równolegle. Celem pierwszej gałęzi projektu, nazwanej Cywilne Kursy Przedmałżeńskie i Podręcznik, jest przygotowanie narzeczonych do małżeństwa w aspekcie psychologicznym oraz prawnym. W jej ramach opracowany zostanie program pilotażowych kursów przedmałżeńskich i wydany podręcznik dla narzeczonych oraz małżonków. Celem drugiej gałęzi, nazwanej Work-Life Balance, jest zdiagnozowanie i przygotowanie rekomendacji rozwiązań wspierających godzenie ról rodzinnych i zawodowych. W jej ramach przygotowany zostanie raport z rekomendacjami zmian legislacyjnych oraz poradnik w formie broszury dla pracodawców i pracowników, a także zorganizowana zostanie konferencja naukowa na temat dobrych praktyk work-life balance.

Fundacja Mamy i Taty

biuro@mamaitata.org.pl
tel: +48 519366644

facebook
by e-smart.pl