Projekty

Projekt badawczo-rozwojowy z obszaru kompleksowej profilaktyki rodzinnej: przygotowanie cywilnych kursów przedmałżeńskich i podręcznika dla młodych małżeństw oraz przygotowanie rozwiązań wspierających godzenie ról rodzinnych i zawodowych

Projekt sfinansowany ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Przeciwdziałania przyczynom przestępczości dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji na lata 2019-2023.

Wartość finansowania i całkowita wartość zadania: 3 265 030 zł brutto

Opis zadania

Postępujący rozpad więzi rodzinnych jest zjawiskiem sprzyjającym przestępczości oraz problemom nieletnich. Na gruncie polskim potwierdzają to raporty polskiej policji o przyczynach przestępstw wśród nieletnich, z których wynika, że do czynników bezpośrednich zwiększających uwarunkowania demoralizacji i przestępczości należą m.in.: osłabienie więzi uczuciowych w rodzinie, rozbicie rodziny, a także nikły wpływ rodziców na wychowanie dzieci, wynikający przede wszystkim z braku czasu dla dzieci i poświęcenia się pracy zawodowej. Na rozpad więzi rodzinnych przekładający się na liczbę rozwodów wpływają między innymi dwa zjawiska: po pierwsze – brak odpowiedniego przygotowania narzeczonych i młodych małżonków do pełnienia ról małżeńskich; po drugie na dalszym etapie małżeństwa – trudności w pogodzeniu ról zawodowych i rodzinnych. Realizowany przez Fundację Mamy i Taty projekt ma przyczynić się do wzmocnienia więzi rodzinnych poprzez poprawę przygotowania narzeczonych i małżonków do pełnienia ról małżeńskich i poprawę równowagi pomiędzy życiem zawodowym i rodzinnym. Składa się z dwóch integralnych i uzupełniających się części realizowanych równolegle. Celem pierwszej gałęzi projektu, nazwanej Cywilne Kursy Przedmałżeńskie i Podręcznik, jest przygotowanie narzeczonych do małżeństwa w aspekcie psychologicznym oraz prawnym. W jej ramach opracowany zostanie program pilotażowych kursów przedmałżeńskich i wydany podręcznik dla narzeczonych oraz małżonków. Celem drugiej gałęzi, nazwanej Work-Life Balance, jest zdiagnozowanie i przygotowanie rekomendacji rozwiązań wspierających godzenie ról rodzinnych i zawodowych. W jej ramach przygotowany zostanie raport z rekomendacjami zmian legislacyjnych oraz poradnik w formie broszury dla pracodawców i pracowników, a także zorganizowana zostanie konferencja naukowa na temat dobrych praktyk work-life balance.

Fundacja Mamy i Taty

biuro@mamaitata.org.pl
tel: +48 519366644

by e-smart.pl