Pomoc na start… Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka

Zasiłek rodzinny jest świadczeniem rodzinnym, którego głównym celem jest wsparcie finansowe dzieci. Ich przyznanie jest obligatoryjne, co oznacza, że jeżeli wnioskodawca spełni kryteria ustawowe, zasiłek rodzinny jest mu należny. W szczególności ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego uzależnione jest od spełnienia kryterium dochodowego, ustalonego na poziomie 674,00 zł na osobę w rodzinie, chyba że członkiem rodziny…

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka

Niektóre samotne mamy i niektórzy samotni ojcowie nie lubią określenia, iż są samotni, nawet gdy czasem w codzienności tę samotność odczuwają i zmagają się z nią. Wolą, gdy mówi się o nich, że są samodzielni. Warto zauważyć, że słowo to opisuje dwie postawy – ktoś jest sam, lecz jednocześnie jest dzielny. Ten heroizm jest nie…

Przysposobienie – dla dobra rodziców czy dziecka?

Przysposobienie (adopcja) jest obecne w systemach prawnych od wieków. Warto wiedzieć, że historycznie instytucja ta pełniła całkiem odmienne funkcje niż obecnie. Realizowała cele dynastyczne, rodowe czy nawet majątkowe. Jest charakterystyczne, że w minionych czasach przysposobić (adoptować) można było osobę pełnoletnią. Mówiąc najkrócej – adopcja służyła celom dorosłych. Współcześnie w debacie publicznej dość często przysposobienie jest…

Piecza zastępcza – wróg czy przyjaciel rodziców

Umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej kojarzone jest ze skrajnymi sytuacjami, w których dobro dziecka przemawiało za umieszczeniem go poza rodziną naturalną. Jest to z reguły równoznaczne z nienależytym wykonywaniem władzy rodzicielskiej przez rodziców i zdecydowanie negatywną oceną ich postępowania. Warto jednak zaznaczyć, że pobyt dziecka w pieczy zastępczej (rodzinie zastępczej, placówce opiekuńczo-wychowawczej) ma – przynajmniej…

Rodzina w kryzysie a wykonywanie władzy rodzicielskiej

Kryzys rodziny to pojęcie pozaprawne, którym można określić bardzo wiele sytuacji. W osobnym artykule omówione zostały środki ingerencji sądu opiekuńczego, które mogą być stosowane w razie nieprawidłowości w wykonywaniu przez rodziców władzy rodzicielskiej. W tym miejscu natomiast omówione zostaną instrumenty prawne, które mogą zostać wykorzystane w przypadku dezintegracji więzów rodzinnych między rodzicami, wpływającej na ich…

Prawo do kontaktów z dzieckiem – czym różni się od władzy rodzicielskiej

Polskie prawo rodzinne określa obowiązki i prawa rodziców oraz dzieci w dość złożony sposób. Stosunki te nie są ujęte w ramach jednej konstrukcji prawnej, lecz za pomocą kilku tzw. instytucji prawnych, wśród których należy przede wszystkim wymienić władzę rodzicielską, prawo do kontaktów z dzieckiem, czy obowiązek alimentacyjny. Takie ujęcie sprawia, że prawa te powinny być…

Skutki niewłaściwego wykonywania władzy rodzicielskiej – kiedy interweniuje sąd opiekuńczy

Interwencja sądu rodzinnego w zakresie władzy rodzicielskiej, zapewne z uwagi na typowy przekaz medialny, kojarzona jest przede wszystkim z drastycznymi przypadkami niewłaściwego i zasługującego na potępienie postępowania rodziców względem dziecka. Funkcja i zadania sądu rodzinnego daleko jednak wykraczają poza takie sytuacje, a jego reakcja nie ma charakteru penalnego (karnego), lecz jest podejmowana ze względu na…

Specjalny zasiłek opiekuńczy jako wsparcie dla opiekunów osób niepełnosprawnych

Specjalny zasiłek opiekuńczy jest świadczeniem nieco zapomnianym. Rodzi się pytanie, dlaczego zapomnianym? W jakim sensie? W takim oto, że ma konkurencję w postaci świadczenia pielęgnacyjnego. Ale zacznijmy od początku. Na mocy przepisu art. 143 ustawy z dnia  12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593), zmieniającego ustawę…

Utrata lub ograniczenie świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej

            Współpracować, współdziałać, współtworzyć. Inaczej: działać wspólnie z kimś, przyczyniać się do czegoś, funkcjonować w powiązaniu z innymi[1].  Przyznanie świadczeń z pomocy społecznej uzależnione jest od postawy osoby, która tę pomoc otrzymuje lub się o nią ubiega. Od jej zaangażowania, aktywności, poszukiwania rozwiązań, nastawienia do życia, interakcji z pracownikiem socjalnym. Bierność, pasywność, niechęć do podjęcia…

facebook
by e-smart.pl