Majątkowe ustroje małżeńskie – czym są i jak wybrać najlepszy dla siebie

Przez zawarcie związku małżeńskiego między małżonkami powstaje złożony system obowiązków i praw o charakterze majątkowym. Należy na wstępie zaznaczyć, że określenie „małżeński ustrój majątkowy” nie obejmuje ich wszystkich. Istnieją obowiązki i prawa majątkowe, które są niezależne od tego ustroju, co więcej, małżonkowie nie mogą ich modyfikować. Wśród tego rodzaju praw wymienić należy: obowiązek przyczyniania się…

Odwołanie od decyzji administracyjnej – jak je sporządzić?

Kiedy na studiach prawniczych omawiamy wraz ze studentami gwarancje procesowe, ich wagę i znaczenie dla jednostki, często proponujemy taką oto zabawę – eksperyment. Piszemy na tablicy frazę Idę do sadu i prosimy studentów o opisanie swoich odczuć. Wówczas – zwykle – mówią oni, iż pierwsze emocje, jakie pojawiają się po przeczytaniu tego zdania to: spokój,…

Niemajątkowe prawa i obowiązki wynikające z zawarcia małżeństwa – czy może istnieć prawny nakaz miłości?

Kiedy rozpatrujemy prawne obowiązki wynikające z zawarcia związku małżeńskiego, zazwyczaj w pierwszej kolejności przychodzą nam na myśl te, które mają wymiar majątkowy, a przez to bardziej uchwytny, możliwy do wyrażenia w pieniądzach. Lektura przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego prowadzi jednak do wniosku, że ustawodawca istotne znaczenie przypisuje również prawom niemajątkowym. Na pierwszy rzut oka może…

Obowiązek przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny – czy małżonkowi należą się alimenty?

Zagadnienie prawa do alimentów wyrażających się w udzielaniu wsparcia finansowego członkowi rodziny najczęściej rozpatrywane jest w kontekście sytuacji kryzysowych – rozpadu rodziny. To oczywiste, ponieważ rozstanie dwojga osób, powiązane z ostrym konfliktem i brakiem zaufania, wyzwala zazwyczaj niechęć do spełniania zobowiązań finansowych wynikających z prawa rodzinnego. Konieczna staje się wtedy interwencja sądowa. Natomiast w harmonijnie…

Dlaczego nie opłaca się nie płacić alimentów? – działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych przez organy administracji publicznej

Obowiązek dostarczania dzieciom środków utrzymania i w miarę możliwości środków wychowania (obowiązek alimentacyjny) jest podstawowym i niezbywalnym obowiązkiem rodzica względem dziecka. Niestety, obowiązkiem nader często niewykonywanym. Wówczas z pomocą wkracza państwo, które – zgodnie z zasadą pomocniczości (subsydiarności) – przekazuje osobom uprawnionym w zastępstwie rodzica świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Dodatkowo organy administracji publicznej wyposażone są…

Gdy potrzebna jest pomoc. Natychmiast! Świadczenia pieniężne z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego i specjalnego zasiłku celowego

Celem pomocy społecznej jest wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienia im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka (art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, t. j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 2268 ze zm.), dalej: u.p.s. Przepis ust. 4 zacytowanego…

Czy opiekunowie dorosłych osób niepełnosprawnych mają prawo do świadczenia pielęgnacyjnego?

Zwracam się z uprzejmą prośbą o przyznanie mi świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu opieki nad moją 90-letnią matką – osobą trwale niezdolną do samodzielnej egzystencji. Mama przed wieloma laty przeszła rozległy udar mózgu. Od tego czasu nie chodzi; w sposób ograniczony komunikuje swoje potrzeby; wymaga pomocy przy spożywaniu posiłków; sama nie przyjmuje leków; czuje niepokój, gdy…

Fonoholizm – nowe zjawisko wśród polskich nastolatków

Nadmierne przywiązanie do telefonów/smartfonów, potocznie nazywane fonoholizmem, jest definiowane jako nieprawidłowy, dysfunkcjonalny sposób korzystania z telefonu komórkowego. Niektórzy są zdania, że zjawisko to można śmiało zaliczyć do grona chorób cywilizacyjnych. Z punktu widzenia naukowego jest to uzależnienie behawioralne polegające na patologicznym używaniu telefonu komórkowego, niosące za sobą bardzo poważne konsekwencje dla naszego zdrowia. Powodować może…

Zjawisko samookaleczenia u dzieci i młodzieży – przyczyny, objawy, pomoc

Samookaleczanie się dzieci i młodzieży jest zjawiskiem coraz częstszym. Współgra z powszechnymi już u dzieci zaburzeniami nastroju, słabą odpornością psychiczną i trudnościami w radzeniu sobie z emocjami. Samouszkodzenia – jak podkreśla często Monika Sroka-Ossowska, psycholog dzieci i młodzieży – należą do grupy zachowań autodestrukcyjnych. Zachowania autodestrukcyjne w postaci okaleczania własnego ciała stanowią poważny, nieustannie rozszerzający…

Rozwijanie empatii u dzieci w młodszym wieku

Empatia – jak podkreśla psycholog i publicystka Maja Kochanowska – jest podstawowym procesem leżącym u podłoża ludzkiej interakcji i komunikacji. Wydaje się tak ważna dla rozwoju interpersonalnego, jak inteligencja dla rozwoju poznawczego. Zgodnie z teorią Piageta, dzieci między 18 miesiącem a 7 rokiem życia są egocentrykami. Według niego są „nieświadomie skoncentrowane na sobie” i nie…

facebook
by e-smart.pl