Zapraszamy do zapoznania się z największym badaniem polskich dzieci. Najważniejsze jest utrzymanie nauki stacjonarnej najdłużej jak to będzie możliwe w warunkach pandemii. Rada Ekspertów uznaje ten warunek na najbardziej istotny w całym wymiarze wychowania i edukacji dzieci i młodzieży.

Zapraszamy do zapoznania się z raportem dotyczącym badania polskich dzieci zleconym przez Rzecznika Praw Dziecka, dr Mikołaja Pawlaka.

Na jego podstawie powstały rekomendacje rady ekspertów, które przytaczamy poniżej.

Jednym z ekspertów Rady przy Rzeczniku Praw Dziecka jest Prezes Fundacji Mamy i Taty, socjolog Marek Grabowski.

 

Rekomendacje Rady Ekspertów

Na podstawie badań, a także wiedzy i doświadczenia członków Rady Ekspertów przy Rzeczniku Praw Dziecka opracowano rekomendacje dotyczące działań organów państwa w zakresie edukacji dzieci i młodzieży.

Najważniejsze jest utrzymanie nauki stacjonarnej najdłużej jak to będzie możliwe w warunkach pandemii. Rada Ekspertów uznaje ten warunek na najbardziej istotny w całym wymiarze wychowania i edukacji dzieci i młodzieży.

Rada rekomenduje również uzgodnione z rodzicami rozwijanie oferty zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży. Mogłyby one odbywać się w oparciu o infrastrukturę szkolną, która po zajęciach lekcyjnych często jest niewykorzystywana. Ważne jest także dostosowanie oferty zajęć do potrzeb dzieci, w tym zróżnicowania wynikającego z różnic pomiędzy dziewczętami i chłopcami.

Analiza uzyskanych wyników badania pokazuje znaczącą rolę nauczycieli, dlatego konieczne jest docenienie ich roli zarówno w procesie kształcenia,  jak i wychowania. Część nauczycieli mogłaby być zaangażowana w działania szkoły po zakończeniu zajęć lekcyjnych, przy czym konieczne jest zapewnienie w takich przypadkach odpowiedniego dodatkowego wynagrodzenia.

Należy również wykorzystać pozytywne nastawienie dzieci i młodzieży do szkoły, budując relacje także w innym wymiarze niż tylko nauka. Wartym rozważenia jest powołanie w szkołach „partnera kreatywności” – osoby, grupy  lub organizacji – którego zadaniem byłoby wykorzystanie potencjału lokalnych społeczności (środowiska szkolnego, samorządów, sektora prywatnego, mediów) w zwiększaniu zaangażowania młodych ludzi w działania o charakterze woluntarystycznym.

Rada Ekspertów przy Rzecznika Praw Dziecka

W skład Rady Ekspertów przy Rzecznika Praw Dziecka wchodzą profesorowie i doktorzy z uniwersytetów, specjalista z instytutu badawczego Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych zajmujących się m.in. pomocą dzieciom i młodzieży:

– prof. UAM dr hab. Dobroniega Głębocka z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu,
– prof. UMK dr hab. Jarosław Horowski z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,
– dr Barbara Chojnacka z Uniwersytetu Szczecińskiego,
– dr Rafał Lange z Instytutu Badawczego NASK,
– Anna Szewczyk z Fundacji Pomocy Dzieciom „Pociecha” we Wrocławiu,
– Dawid Radomski z Fundacji Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii w Poznaniu,
– Marek Grabowski z Fundacji Mamy i Taty w Warszawie,
– Wojciech Przybysz ze Stowarzyszenia Dzieciom i Młodzieży WĘDKA im. każdego Człowieka w Toruniu,
– dr Jarosław Przeperski z Biura Rzecznika Praw Dziecka, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Wyniki badania jakości życia dzieci i młodzieży w Polsce oraz prace i rekomendacje Rady Ekspertów przy Rzeczniku Praw Dziecka staną się podstawą opracowania wystąpień generalnych Rzecznika, a także projektów nowych aktów prawnych.

Raport Rzecznika Praw Dziecka Ogólnopolskie badanie jakości życia dzieci i młodzieży w Polsce PDF

Raport Rzecznika Praw Dziecka Ogólnopolskie badanie jakości życia dzieci i młodzieży w Polsce DOC

facebook
by e-smart.pl