W Sejmie projekt nowelizacji ustawy o komisji ds. pedofilii

Sejm-prezydent-komisja ds. pedofilii-nowelizacja W Sejmie odbyło sie drugie czytanie przygotowanego przez prezydenta Andrzeja Dudę projektu nowelizacji ustawy o Państwowej Komisji do spraw Pedofili. Uzupełnia on obowiązujące przepisy w zakresie wyjaśniania przez Komisję przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15. Podczas dyskusji na sali plenarnej posłowie deklarowali poparcie dla projektu nowelizacji oraz zgłosili poprawki. Grzegorz Lorek z Prawa i Sprawiedliwości wniósł o przejście do trzeciego czytania bez odsyłania projektu do komisji ustawodawczej. W projekcie nowelizacji ustawy prezydent zaproponował zmianę w dostępie Komisji do informacji i dokumentów uzyskiwanych w związku z realizacją przez nią ustawowych zadań. Zgodnie z projektem organy państwa, organizacje pozarządowe, samorządy zawodowe, kościoły i związki wyznaniowe na wniosek Komisji będą zobowiązane do przekazania w ciągu 30 dni informacji i dokumentów, których zażąda Komisja. Posłowie opozycji proponowali między innymi wydłużenie czasu przedawnienia przestępstwa pedofilii oraz by ofiary miały możliwość uzyskania odszkodowania za doznane krzywdy. Dariusz Kurzawa z Koalicji Polskiej zwracał uwagę, że projekt zwiększa kompetencje Komisji. Minister w Kancelarii Prezydenta Małgorzata Paprocka podziękowała posłom za merytoryczną i zgodną pracę nad projektem. Przypomniała, że jest on przygotowany we współpracy z Państwową Komisją do spraw Pedofilii. Minister Paprocka zwróciła też uwagę, że celem zaproponowanych przez prezydenta Andrzeja Dudę zmian było między innymi zagwarantowanie zarówno stronie pokrzywdzonej, jak i podejrzanemu, należytych praw w postępowaniu przed sądem. Państwowa Komisja do spraw Pedofilii została utworzona ustawą, która weszła w życie we wrześniu 2020 roku. Gremium składa się z siedmiu członków reprezentujących: Sejm, Senat, prezydenta, premiera oraz Rzecznika Praw Dziecka.IAR/Informacyjna Agencja Radiowa/ #Naukowicz/i pcz/w hm

facebook
by e-smart.pl