UOKiK nie chce być mediatorem pomiędzy mediami i Big Techami

Senat – UOKiK -prawo autorskie Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nie może być mediatorem pomiędzy mediami i Big Techami czy firmami takimi jak Google, czy Facebook – tak przekonywał prezes urzędu Tomasz Chróstny na senackiej komisji kultury i środków przekazu. Tomasz Chróstny odnosząc się do poprawki Lewicy w sprawie zmian w prawie autorskim podkreślił, że UOKIK, jak każdy urząd antymonopolowy, działa w interesie publicznym co oznacza, że nie może zbierać głosu w sprawach indywidualnych. „Inaczej decyzje wydawane w zakresie antymonopolu mogłyby następnie zostać uchylone przez sąd. W myśl dyrektywy ECN+ państwa członkowskie gwarantują warunki bezstronności, unikania konfliktu interesów urzędom antymonopolowym, dlatego w żadnym z państw członkowskich rola mediacyjna nie była przypisana do urzędów antymonopolowych” – powiedział Tomasz Chróstny. Jako przykład podał Włochy, gdzie rolę taką pełni Urząd Komunikacji Elektronicznej. W ocenie rządu dla zapewnienia skuteczności prawa autorskiego potrzebny jest arbitraż między Big Techami a polskimi wydawcami. Wiceminister kultury Andrzej Wyrobiec, który na początku spotkania podzielił pogląd, że mediację może prowadzić Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przyznał, że była to nieprzemyślana wypowiedź. „Pan prezes Chróstny słusznie zwrócił uwagę, że mamy jednak lepsze urzędy do tego, a niekoniecznie urząd, który ma rozstrzygnąć na końcu wszystkie spory. Dlatego prawo trzeba pisać w sposób przemyślany” – podkreślił Andrzej Wyrobiec dodając, że jedną z najgorszych rzeczy, jaka działa się w ostatnich kilku latach, było pisanie prawa na kolanie. Po raz kolejny zaprosił też wszystkie strony na Forum Prawa Autorskiego, które rozpocznie się 10 września w Kinie „Kultura” albo innym większym miejscu. Jedna z poprawek Lewicy – którą po odrzuceniu w Sejmie zamierza złożyć w Senacie – zakłada, że jeżeli w ciągu trzech miesięcy od złożenia wniosku o rozpoczęcie negocjacji nie zostanie osiągnięte porozumienie, każda ze stron może wystąpić do prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o przeprowadzenie mediacji. W przypadku, gdy mediacje nie przyniosą oczekiwanych rezultatów w ciągu kolejnych trzech miesięcy, prezes UOKiK mógłby ustalić w drodze decyzji warunki wynagrodzenia. Podczas posiedzenia senackiej komisji kultury twórcy przedstawili uwagi do noweli ustawy o prawie autorskim. Głos zabrali przedstawiciele artystów, twórców, wydawców i mediów. Kolejne posiedzenie komisji zaplanowano na wtorek 23 lipca. Wówczas senatorowie zajmą się poprawkami techniczno-legislacyjnymi oraz merytorycznymi.IAR/Informacyjna Agencja Radiowa/ #Piotrowska/ w fj

facebook
by e-smart.pl