Projekt Obywatelski zmiany prawa oświatowego oraz wyniki badań Maison and Partners dotyczące postaw Polaków wobec edukacji seksualnej

11 czerwca 2019 roku Fundacja Mamy i Taty (www.mamaitata.org.pl) zaprezentowała Obywatelski Projekt zmiany ustawy Prawo Oświatowe.

Projekt zmiany ustawy wychodzi naprzeciw oczekiwaniom społecznym. Marek Grabowski, prezes Fundacji, przedstawił wyniki badań przeprowadzonych przez Maison and Partner (próba ogólnopolska N=1034, reprezentatywna). Wynika z nich, iż 94 procent Polaków, uważa, iż rodzice powinni mieć wgląd w treści i materiały przekazywane dzieciom i młodzieży podczas zajęć edukacji seksualnej.

Przekonanie to jest niezależne od preferencji partyjnych. Proponowany przez Fundację projekt ma charakter ponad-partyjny i służy interesowi wszystkich obywateli.

Główne założenie projektu to uzupełnienie artykułu 86 prawa oświatowego.

Art. 86 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Podjęcie działalności w szkole lub placówce przez stowarzyszenie lub inną organizację, o których mowa w ust. 1, wymaga uzyskania zgody dyrektora szkoły lub placówki, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady szkoły lub placówki oraz wyrażeniu zgody, o której mowa w ust. 4.”.

„4. Podjęcie przez stowarzyszenie lub inną organizację, o których mowa w ust. 1, działalności w szkole lub placówce wymaga zgody rodziców udzielonej po doręczeniu im prospektu informacji wychowawczej.”

5. Prospekt informacji wychowawczej obejmuje:

1) przedstawienie ideału wychowawczego;

2) wyczerpującą prezentację programu działalności edukacyjnej i wychowawczej w szkole lub placówce wraz ze wskazaniem jego recenzentów naukowych i rekomendacji udzielonej programowi przez inne podmioty;

3) wskazanie literatury przedmiotu, na której oparty jest program tej działalności;

4) wskazanie osób prowadzących działalność w szkole lub placówce wraz z prezentacją ich zawodowych biogramów oraz doświadczenia;

5) prezentację materiałów graficznych oraz pomocy dydaktycznych wykorzystywanych podczas działalności edukacyjnej i wychowawczej w szkole lub placówce;

6) pouczenie o terminie i sposobie zgłaszania zastrzeżeń.

Fundacja i wspierające fundację stowarzyszenia rodzicielskie chciałyby, aby nowe prawo obowiązywało już od września 2019 roku. Fundacja prowadzi rozmowy z parlamentarzystami i wysokimi urzędnikami państwowymi. „Liczymy, że politycy wsłuchają się w głos społeczny” dodał Grabowski.

 


facebook
by e-smart.pl