Prezydent podpisał ustawę o zmianie kodeksu postępowania cywilnego w niektórych sprawach rodzinnych

A. Duda – ustawy – postępowanie cywilne – prawo rodzinne Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 26 stycznia 2023 roku- nowelizację Kodeku postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Wprowadza ona w obowiązujących przepisach zmiany mające na celu dostosowanie polskiego prawa między innymi do unijnego rozporządzenia Rady (UE) z czerwca 2019 roku dotyczącego jurysdykcji, uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz związanych z odpowiedzialnością rodzicielską oraz uprowadzeniem dziecka za granicę. Charakter dokonywanych zmian ma na celu głównie uzupełnienie przepisów rozporządzenia i dostosowanie jego stosowania do zakresu właściwości polskich sądów. Ustawa wprowadza zmiany w kodeksie postępowania cywilnego, a także w ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, ustawie o wykonywaniu niektórych czynności organu centralnego w sprawach rodzinnych z zakresu obrotu prawnego na podstawie prawa Unii Europejskiej i umów międzynarodowych oraz ustawie o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem artykułu 5, który wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. W przepisie przejściowym wskazano, że do uznawania lub wykonywania w Polsce orzeczeń, dokumentów urzędowych i porozumień, które zostały wydane, sporządzone, zarejestrowane lub zawarte przed dniem 1 sierpnia 2022 roku, znajdą zastosowanie przepisy dotychczasowe, czyli regulacje rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r., dotyczące jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej. IAR/Informacyjna Agencja Radiowa/prezydent.pl/d OW/w dyd

facebook
by e-smart.pl