Prezydent podpisał sześć ustaw

prezydent – ustawa – podpis Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o ogólnoeuropejskim indywidualnym produkcie emerytalnym. Zasadniczym celem ustawy jest zapewnienie stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w sprawie ogólnoeuropejskiego indywidualnego produktu emerytalnego – OIPE. Rozporządzenie to dotyczy stworzenia nowego ogólnoeuropejskiego produktu zabezpieczenia emerytalnego w III filarze emerytalnym na szczeblu unijnym oraz określa wymogi dotyczące zasad udzielania zezwoleń dla indywidualnych produktów emerytalnych, które są dystrybuowane w Unii Europejskiej pod oznaczeniem „OIPE”, a także określa wymogi dotyczące ich tworzenia, dystrybucji, przenoszenia oraz nadzoru nad nimi. OIPE będzie mógł być oferowany we wszystkich unijnych państwach przez dostawcę, który posiada odpowiednie zezwolenie. Dostawcą mogą być instytucje finansowe wykonujące działalność bankową, ubezpieczeniową, maklerską, oraz instytucje zarządzające aktywami. W ramach OIPE będą funkcjonować krajowe subkonta otwarte w ramach każdego indywidualnego konta OIPE. Subkonta będą wykorzystywane do prowadzenia rejestru wpłaconych składek oraz wypłat zgromadzonych środków. Na koncie OIPE będzie mógł gromadzić oszczędności wyłącznie jeden oszczędzający. Prawo do wpłat na subkonto OIPE przysługiwać będzie osobie fizycznej, która ukończyła 15 lat. Osoba fizyczna, która nabyła uprawnienia emerytalne i ma ukończony 55. rok życia, nie będzie mogła zawrzeć umowy o prowadzenie OIPE. Ponadto w umowie o prowadzenie OIPE oszczędzający będzie mógł wskazać jedną lub więcej osób, którym zostaną wypłacone środki zgromadzone na subkoncie OIPE w przypadku jego śmierci. Ustawa nowelizuje również inne ustawy. Zmiany w tych ustawach mają zasadniczo charakter wynikowy i dostosowawczy. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem wskazanych regulacji wchodzących w życie w innym terminie. Prezydent podpisał także ustawę o osłonach socjalnych dla pracowników sektora elektroenergetycznego i branży górnictwa węgla brunatnego. Określa ona zasady nabywania prawa do urlopu energetycznego, urlopu górniczego oraz jednorazowej odprawy pieniężnej przez pracowników sektora elektroenergetycznego w okresie wyłączania jednostek wytwórczych oraz przez pracowników branży górnictwa węgla brunatnego w okresie systemowej redukcji wydobycia węgla brunatnego, które następują w związku z transformacją sektora elektroenergetycznego w Polsce. Ustawa określa także wypłaty świadczenia socjalnego w okresie korzystania przez uprawnionych pracowników z urlopu energetycznego lub urlopu górniczego i wypłaty jednorazowej odprawy pieniężnej. Uprawnienie do urlopu energetycznego lub jednorazowej odprawy pieniężnej będzie przysługiwać pracownikom przedsiębiorstw energetycznych i oznaczonych części przedsiębiorstw energetycznych, niespełniającym warunków do nabycia przez nich prawa do emerytury, w okresie od dnia wyłączenia pierwszej z jednostek wytwórczych w danej oznaczonej części przedsiębiorstwa energetycznego, nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2049 roku. Uprawnienie do urlopu energetycznego będzie także przysługiwać pracownikom spółek zależnych przedsiębiorstw energetycznych wykonującym prace pozostające w związku z wytwarzaniem energii elektrycznej w wyłączanych w związku z transformacją sektora elektroenergetycznego jednostkach wytwórczych oznaczonych części tych przedsiębiorstw energetycznych. Urlop energetyczny będzie przysługiwał w wymiarze do czterech lat i pod warunkiem, że skorzystanie z niego pozwoli pracownikowi nabyć prawo do emerytury. Pracownik utraci prawo do korzystania z urlopu energetycznego lub z urlopu górniczego z dniem nabycia prawa do emerytury. Urlop energetyczny lub urlop górniczy będą mogły być przyznane pod warunkiem rozwiązania z pracownikiem stosunku pracy oraz wykorzystania w całości urlopu wypoczynkowego przysługującego pracownikowi na dzień rozpoczęcia urlopu energetycznego lub urlopu górniczego. Pracownik w okresie korzystania z urlopu energetycznego albo z urlopu górniczego będzie zwolniony z obowiązku świadczenia pracy i będzie otrzymywał świadczenie socjalne w wysokości 80 procent miesięcznego wynagrodzenia pracownika obliczanego jak wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy. Pracownikowi, który na dzień rozwiązania stosunku pracy nie spełnia warunków do nabycia prawa do urlopu energetycznego lub urlopu górniczego, będzie przysługiwać jednorazowa odprawa pieniężna – o ile posiada on co najmniej pięcioletni staż pracy u danego pracodawcy. Jednorazowa odprawa pieniężna będzie przysługiwać w wysokości dwunastokrotności miesięcznego wynagrodzenia pracownika obliczanego jak wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy, należnego według stanu na dzień rozwiązania umowy o pracę. Świadczenia socjalne oraz jednorazowe odprawy pieniężne będą finansowane z dotacji i będą wypłacane przez podmioty uprawnione do udzielania urlopu energetycznego lub urlopu górniczego. Wypłata świadczeń socjalnych będzie następować nie dłużej niż do 31 grudnia 2053 roku, a wypłata jednorazowych odpraw pieniężnych – nie dłużej niż do 31 grudnia 2049 roku. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem niektórych regulacji wchodzących w życie po upływie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia lub 1 stycznia przyszłego roku. Andrzej Duda podpisał również ustawę o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw. Jej celem jest wprowadzenie całkowitego zakazu sprzedaży napojów z dodatkiem tauryny i kofeiny osobom poniżej 18. roku życia oraz zakazu sprzedaży takich napojów na terenie szkół i innych jednostek oświatowych oraz w automatach. Ustawa nakłada na producentów lub importerów napoju z dodatkiem kofeiny lub tauryny obowiązek oznaczenia opakowania jednostkowego wyrobu widoczną, czytelną oraz umieszczoną w sposób nieusuwalny i trwały informacją o treści „Napój energetyzujący” lub „Napój energetyczny”. W ustawie zaproponowano także przepisy karne, które określają, że podmiot sprzedający napoje z dodatkiem kofeiny lub tauryny osobom poniżej 18. roku życia, na terenie szkół, jednostek systemu oświaty oraz w automatach będzie podlegał karze grzywny do dwóch tysięcy złotych. Tej samej karze będzie podlegał kierownik zakładu handlowego lub gastronomicznego, który nie dopełnia obowiązku nadzoru i przez to dopuszcza do popełnienia w tym zakładzie tego wykroczenia. Ponadto podmiot produkujący lub importujący napoje z dodatkiem kofeiny lub tauryny w opakowaniach jednostkowych niespełniających wymogów określonych w nowelizacji będzie podlegał grzywnie do 200 tysięcy złotych albo karze ograniczenia wolności, albo obu tym karom łącznie. Nowe przepisy umożliwiają także gromadzenie danych uczniów w ramach ewidencji „sportowe talenty”, a po spełnieniu odpowiednich procedur pozyskiwanie przez kluby i związki sportowe danych o wynikach sportowych uczniów. Przepisy dotyczą również przeprowadzania w ramach zajęć wychowania fizycznego corocznego testu sprawnościowego dla uczniów. Ustawa ma wejść w życie 1 września, z wyjątkiem przepisów wprowadzających zakaz sprzedaży napojów z dodatkiem kofeiny oraz zakaz sprzedaży takich napojów na terenie szkół oraz innych jednostek systemu oświaty oraz w automatach, które mają wejść w życie z 1 stycznia przyszłego roku. Kolejną z podpisanych przez prezydenta ustaw jest ta o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw. Wprowadza ona rozwiązania stanowiące konsekwencję analizy ponad dziesięcioletniego okresu obowiązywania ustawy o refundacji, która w tym czasie nie była znacząco nowelizowana. Wiele zmian dotyczy specjalistycznego zakresu tematycznego i wynika z potrzeby doprecyzowania przepisów, które obecnie budzą wątpliwości interpretacyjne lub powodują spowolnienie procedowania wniosków o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego. Ustawa jest także odpowiedzią na wnioski kierowane do ministra właściwego do spraw zdrowia od przedsiębiorców obecnych na rynku farmaceutycznym, pacjentów i innych grup społecznych, na których funkcjonowanie wpływają przepisy nowelizowanej ustawy. Rozwiązania zawarte w ustawie mają być również odpowiedzią na postulowane wprowadzenie mechanizmów mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa lekowego Rzeczypospolitej Polskiej. Jednym z podstawowych aspektów wprowadzanych zmian jest wzrost dostępności do refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, i możliwie największe zaspokojenie potrzeb zdrowotnych. W ustawie ustawodawca wprowadził instytucję tajemnicy refundacyjnej, polegającej na nieujawnianiu dokumentacji w zakresie instrumentu dzielenia ryzyka oraz w ramach postępowania toczącego się przed Komisją Ekonomiczną, gromadzonej w całym postępowaniu związanym z objęciem refundacją, oraz m.in. w zakresie ustalenia, podwyższenia i obniżenia urzędowej ceny zbytu. W ustawie określono katalog osób objętych tajemnicą refundacyjną, biorących udział w postępowaniach refundacyjnych lub je obsługujących od strony technicznej. Wprowadzono też podwyższenie dotychczasowych opłat za wniesienie wniosków refundacyjnych z 10 do 15 tysięcy złotych. W przypadku produktów, których cena zbytu netto wynosi co najmniej 10 tysięcy złotych albo koszt terapii rocznej pacjenta przekracza trzykrotność produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca, opłata nie będzie mogła być wyższa niż 30 tysięcy złotych. Ustawa uniemożliwi również zastrzeganie na recepcie konieczności wydania pacjentowi wyłącznie określonego produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego. Innymi słowy zapis „nie zamieniać” nie będzie już miał charakteru zastrzeżenia i nie będzie tym samym bezwzględnie wiążący dla osoby realizującej receptę. Będzie odtąd jedynie wskazówką czy informacją dla tej osoby, uwzględnianą ewentualnie w procesie wydawania produktu. Wprowadzono także nowe rozwiązanie, że w przypadku zagrożenia brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych objętych refundacją w kategorii dostępności refundacyjnej na receptę, wnioskodawca obowiązany będzie do dostarczenia tych produktów w równej części do co najmniej 10 przedsiębiorców prowadzących hurtownie farmaceutyczne. Ustawa – z siedmioma wyjątkami – wejdzie w życie 1 listopada. Andrzej Duda podpisał również ustawę o zmianie ustawy o Agencji Mienia Wojskowego oraz niektórych innych ustaw. Zasadniczym jej celem jest umożliwienie Agencji Mienia Wojskowego efektywniejszej realizacji ustawowych zadań na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa. Przedmiotowa ustawa, poza ustawą o Agencji Mienia Wojskowego, nowelizuje dziewięć innych ustaw, w tym ustawę z 11 marca 2022 roku o obronie Ojczyzny. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Prezydent podpisał także ustawę o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w bieżącym roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej oraz niektórych innych ustaw. Jej celem jest dalsze wsparcie procesu minimalizowania podwyżek cen dla najbardziej wrażliwych odbiorców oraz zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego państwa poprzez utrzymanie rozwiązań osłonowych obowiązujących od 2022 roku, w tym przede wszystkim maksymalnej ceny energii elektrycznej i maksymalnej ceny paliw gazowych dla wskazanych grup odbiorców, także w sezonie zimowym 2023/24. Nowela ma zapewnić stabilność cen energii elektrycznej i paliw gazowych dla wybranych grup odbiorców, sprzyjając utrzymaniu płynności finansowej przedsiębiorstw, zapewnieniu stabilności energetycznej kraju, ochronie gospodarki i wzrostowi PKB. Nowela ma charakter przejściowej interwencji publicznej stabilizującej sytuację na rynku gazu i energii i realizuje cele unijnego rozporządzenia w sprawie interwencji w sytuacji nadzwyczajnej w celu rozwiązania problemu wysokich cen energii. Wprowadzone zmiany dotyczą w szczególności przepisów ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej, jak również ustawy o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w tym roku. Zmiany w wyżej wymienionych przepisach ustaw odnoszą się w szczególności do zakresu utrzymanego wsparcia, określają dodatkowe źródło środków finansowych na wspomniane wsparcie i zasady pozyskiwania tych środków. Do najważniejszych rozwiązań wprowadzanych uchwaloną nowelizacją należy rozszerzenie wsparcia użytkowników energii poprzez zwiększenie podstawowego limitu zużycia energii objętego zamrożeniem cen na poziomie z 2022 roku. Limit ma wynosić 3 megawatogodziny dla ogółu gospodarstw domowych; 3,6 megawatogodziny dla gospodarstw domowych z osobami niepełnosprawnymi i 4 megawatogodziny dla gospodarstw domowych rolników oraz rodzin posiadających Kartę Dużej Rodziny. Kolejnym rozwiązaniem jest obniżenie ceny maksymalnej energii elektrycznej w kolejnych kwartałach bieżącego roku, co ma na celu dodatkowe wsparcie firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, samorządów, jednostek użyteczności publicznej i innych podmiotów wrażliwych. Ustawa obniża maksymalną cenę energii elektrycznej w czwartym kwartale tego roku z 785 złotych za megawatogodzinę do 693 złotych. Nowelizacja wprowadza także w tym roku dla dużych podmiotów z sektora wydobycia węgla i produkcji koksu mechanizmu polegającego na wdrożeniu mechanizmu klasyfikacji dużych przedsiębiorców uzyskujących nadmierne dochody oraz wprowadzeniu obowiązku odprowadzenia na rzecz Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny nadmiarowych dochodów, osiągniętych w 2022 roku w wyniku prowadzenia działalności w sektorze wydobycia węgla i wytwarzania koksu, w postaci składki solidarnościowej. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów, które wchodzą w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie dwóch miesięcy od dnia ogłoszenia.IAR/prezydent.pl/d OW/w hm

facebook
by e-smart.pl