Podpisano

1546

Na wskazany adres e-mail przesłana zostanie prośba o potwierdzenie oddanego głosu. Sprawdź swoją skrzynkę.

Warszawa, dnia 21 lutego 2022 r.

Fundacja Mamy i Taty
Patriotów 110/316
04-844 Warszawa
KRS: 0000356995, NIP: 952-208-89-55
e-mail: biuro@mamaitata.org.pl
tel.: +48 519366644


Osoba reprezentująca podmiot składający petycję:
Marek Grabowski (Zarząd Fundacji)
e-mail: biuro@mamaitata.org.pl
tel.: +48 519366644

                          Pan
     Andrzej Duda
Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej
ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa

 

PETYCJA

w sprawie nowelizacji ustawy Prawo oświatowe (Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo  oświatowe oraz niektórych innych ustaw)

 

Działając na podstawie art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. nr 78, poz. 483 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 870) Fundacja Mamy i Taty apeluje do Pana Prezydenta Andrzeja Dudy o podpisanie Nowelizacji ustawy Prawo Oświatowe

Uzasadnienie

Konstytucja gwarantuje prawo rodziców do wychowania dziecka zgodnie z własnymi przekonaniami (art. 48). Wychowanie to powinno uwzględniać stopień dojrzałości dziecka, a także wolność jego sumienia i wyznania oraz jego przekonania.

Procedowana ustawa realizuje tę kluczową dla rodzin konstytucyjną gwarancję. Co więcej, Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. gwarantuje ochronę wartości wywodzących się z chrześcijańskiego dziedzictwa Narodu Polskiego (Wstęp do Konstytucji), konstytucyjnej gwarancji ochrony i opieki Rzeczypospolitej Polskiej wobec małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny, rodziny oraz macierzyństwa i rodzicielstwa (art. 18 Konstytucji), konstytucyjnej zasady dobra dziecka (art. 72 Konstytucji).

Niestety ostatnie lata obfitowały w próby naruszania tych konstytucyjnych zasad przez niektóre organizacje pozarządowe. Skandaliczne programy próbowano wprowadzać (nieraz podstępem i bez świadomości rodziców) w Gdańsku, Warszawie i innych miastach Polski.

W 2019 roku Prezydent Warszawy, Pan Rafał Trzaskowski, proklamując tzw. Warszawską Deklarację LGBT+, chciał wprowadzić do warszawskich przedszkoli i szkół kontrowersyjną edukację seksualną opartą o genderowe standardy WHO.

Część programów wdrażanych bez wiedzy i zgody rodziców jest rażąco sprzeczna z konstytucyjnym systemem wartości wywodzących się z chrześcijańskiego dziedzictwa Narodu Polskiego. Na wartościach chrześcijańskich opiera się system aksjologiczny Konstytucji, stanowiącej najwyższe prawo Rzeczypospolitej Polskiej. We Wstępie do Konstytucji ustrojodawca odwołuje się do Boga, będącego źródłem prawdy, sprawiedliwości, dobra i piękna, jak również chrześcijańskiego dziedzictwa Narodu, ogólnoludzkich wartości oraz najlepszych tradycji Pierwszej i Drugiej Rzeczypospolitej, a jednocześnie przyjmuje zobowiązanie do przekazania przyszłym pokoleniom wszystkiego, co cenne z ponadtysiącletniego dorobku państwa polskiego.

Wśród unormowań konstytucyjnych, które odgrywają pierwszoplanową rolę w obszarze nawiązania do wartości chrześcijańskich znajduje się art. 18 Konstytucji, w świetle którego małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej. Przepis ten został wprowadzony do polskiej Konstytucji w celu przeciwdziałania tendencji do występującego w Europie procesu legalizacji tzw. małżeństw homoseksualnych oraz pozbawiania rodziców wpływu na proces wychowywania ich dzieci przez indoktrynację ze strony władz publicznych.

Z tego też tytułu Konstytucja gwarantuje prawo rodziców do wychowania dziecka zgodnie z własnymi przekonaniami (art. 48). Wychowanie to powinno uwzględniać stopień dojrzałości dziecka, a także wolność jego sumienia i wyznania oraz jego przekonania. Dla tzw. edukacji seksualnej dziecka kluczowe znaczenie ma kwestia ustalenia stopnia jego dojrzałości. Nie można z góry ustalić, kiedy dziecko osiąga odpowiednią dojrzałość, pozwalającą na uczestniczenie w zajęciach z tzw. edukacji seksualnej. Proces dojrzewania dziecka jest zbyt skomplikowany, by przyjąć pod tym względem jednolite rozwiązanie. Dlatego rodzice powinni odgrywać decydującą rolę w procesie ustalenia stopnia dojrzałości dziecka. W konsekwencji oznacza to, że udział dziecka w zajęciach dodatkowych w tym z tzw. edukacji seksualnej powinien być każdorazowo uzależniony od zgody przedstawiciela ustawowego (matki lub ojca). Przedstawiony projekt wychodzi naprzeciw wnioskom wypływającym z analizy art. 48 Konstytucji.

Z drugiej strony, z art. 48 Konstytucji wynika prawo dziecka do właściwego wychowania przez swoich rodziców. Dziecko, jako osoba niedojrzała, nie jest w stanie podejmować kluczowych decyzji w sprawach życiowych i dlatego aż do ukończenia osiemnastego roku życia reprezentowane jest przez przedstawicieli ustawowych (rodziców). Niezależnie od wieku dziecka rodzice są osobami najbardziej predysponowanymi do oceny stopnia dojrzałości i wyboru zakresu oraz form jego edukacji, również w obszarze życia seksualnego.

Fundacja Mamy i Taty działa od 2010 roku reprezentując interesy szerokiego grona rodziców, zarówno wierzących jak i niewierzących, mających różne poglądy polityczne, jednak zawsze zatroskanych o los swoich dzieci.

Apelujemy, aby podpisał Pan proponowaną nowelizację ustawy Prawo oświatowe. Jej oponenci, do niedawna brutalnie atakujący Pana Prezydenta i wspierający Rafała Trzaskowskiego, nadal chcą utrzymać stan w którym rodzice nie mają prawa głosu w szkole.

facebook
by e-smart.pl