Petycja do Trybunału Konstytucyjnego

Do:
Prezes Trybunału Konstytucyjnego
Pani Julia Przyłębska
Ul. Al. Szucha 12A
00-001 Warszawa

Od:
Prezes Fundacji Mamy i Taty
Pan Marek Grabowski
Ul. Patriotów 110 p. 316
04-844 Warszawa

Szanowna Pani Prezes,

5 czerwca 2018 roku, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, ma wydać wyrok w
sprawie Coman vs Rumunia.
Wyrok ten może mieć bezpośredni wpływ na kształt prawa rodzinnego w Polsce, w dalszej
konsekwencji zaś, może doprowadzić do zrównania statusu związków jednopłciowych ze
statusem małżeństw. Sytuacja taka przełoży się na możliwość adoptowania dzieci przez pary
jednopłciowe.
Fundacja Mamy i Taty i tysiące naszych sympatyków, od samego początku istnienia Fundacji,
stoi na stanowisku, iż dziecko ma prawo do bycia wychowywanym przez mamę i tatę ?
rodziców biologicznych lub adopcyjnych. To środowisko klasycznie definiowanej rodziny
niesie najlepsze warunki do pełnego rozwoju dzieci.
Oczekujemy, iż Trybunał Konstytucyjny potwierdzi, iż naczelną zasadą dotyczącą
zawiązywania małżeństwa, jest artykuł 18 Konstytucji RP, uznający za małżeństwo związek
kobiety i mężczyzny.
Liczymy, że Trybunał rozpatrzy połączone skargi konstytucyjne w sprawach sygn. akt SK
12/17, orzekając iż: art. 1 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy ?
w zakresie, w jakim nie umożliwia zawarcia małżeństwa przez dwie osoby tej samej płci ? jest
zgodny z art. 30 oraz z art. 47 w zw. z art. 32 ust. 1 i 2 Konstytucji RP.
Jednoznaczne orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego jest niezbędne, abyśmy jako polscy
obywatele mieli poczucie, iż suwerenność Polski w obszarze prawa rodzinnego, jest
niezagrożona, a dobro i bezpieczeństwo dzieci stanowi jedną z najwyższych wartości.
Łączę wyrazy szacunku,

Marek Grabowski
Prezes Fundacji Mamy i Taty

facebook
by e-smart.pl