Oświadczenie Fundacji Mamy i Taty w związku z konferencją prasową NIK

OŚWIADCZENIE FUNDACJI MAMY I TATY

W związku z konferencją prasową Najwyższej Izby Kontroli, która odbyła się 30 września 2021 roku, podczas której przedstawiono raport NIK o realizacji ustawowych zadań Funduszu Sprawiedliwości Fundacja Mamy i Taty oświadcza.

 

Działania Fundacji Mamy i Taty w ramach projektów dofinansowanych  z Funduszu Sprawiedliwości dotyczyły lub dotyczą profilaktyki przestępczości. NIK w swoim raporcie nie wspomniał, iż trwała rodzina przyczyna się do ograniczania zachowań ryzykownych oraz przestępczych. Wzmacnianie trwałości rodzin jest jednym z najlepszych środków wpływających na wzmacnianie postaw pozytywnych społecznie i ograniczanie zjawisk patologicznych.

 

Nieprawdą jest informacja NIK jakoby Fundacja Mamy i Taty realizowała przedsięwzięcia które „polegały na wytworzeniu dużej liczby niespójnych tematycznie utworów (stanowiących np. analizę przypadkowych treści internetowych i literatury fantastycznej)”.

 

Nieprawdą jest, że koszt produkcji spotu „Małżeństwo droga naszego życia” wyniósł 900 000 złotych. Całkowity koszt produkcji spotu oraz reklam prasowych wyniósł 147 000 PLN brutto.

 

Nieprawdą jest, że Fundacja Mamy i Taty podpisała 4 umowy z Funduszem Sprawiedliwości. Fundacja Mamy i Taty realizowała 3 projekty dofinansowane przez Fundusz.

 

Jako całkowicie niemerytoryczny oceniamy zarzut, iż „Fundacja Mamy i Taty powierzyła jednemu podmiotowi komercyjnemu zadania, na które wydatkowano 75% środków przeznaczonych na przedsięwzięcia informacyjne”. Zadanie polegało na zakupie czasu mediowego i zostało powierzone wyłonionemu w przetargu domowi mediowemu. Nie jest nam znana praktyka rozdzielania zakupu czasu reklamowego pomiędzy więcej niż jeden dom mediowy, nie znamy również niekomercyjnych domów mediowych.

 

Jednocześnie warto przytoczyć wystąpienie pokontrolne NIK:

„Kontrola wszystkich wydatków poniesionych w ramach pierwszego projektu oraz wydatków dokonanych w ramach drugiego projektu wykazała, że zostały one całkowicie przeznaczone na zadania określone w umowach. Osiągniętą planowaną wartość docelową rezultatów i produktów oraz zrealizowana zdecydowaną większość działań objętych zakresem zawartych umów. Fundacja zapewniła trwałość produktów określonych w pierwszej z umów (druga umowa nie została jeszcze zrealizowana w całości”.

 

Insynuacje, iż Fundacja Mamy i Taty realizowała zadania nierzetelnie lub że zadania nie dotyczą profilaktyki przestępczości uważamy za naruszające dobre imię Fundacji i niezgodne z wystąpieniem pokontrolnym.

Informacje przedstawione podczas konferencji miały charakter przekłamany, wyrywkowy i sprzeczny z przygotowanym przez NIK wystąpieniem pokontrolnym.

Wszystkie wydatki realizowane przez Fundację Mamy i Taty były i są realizowan z poszanowaniem Prawa o Zamówieniach Publicznych oraz najwyższych standardów wydatkowania środków.

 

Nieprawdziwe bądź niepełne informacje oparte o konferencję prasową NIK ukazały się m.in. w TVN 24, Gazecie Wyborczej, Rzeczpospolitej, Przeglądzie oraz w rozmaitych serwisach internetowych.

 

Informujemy, iż sprawę informacji przekazanych przez przedstawiciela NIK Pana Pawła Gibułę mediom oraz samych przekazów medialnych przekazaliśmy współpracującej z nami kancelarii prawnej.

 

 

Marek Grabowski

Prezes Fundacji Mamy i Taty

facebook
by e-smart.pl