Polacy poparli decyzję rządu odnośnie powrotu dzieci do szkół

Jakub Zgierski

 

Według najnowszego badania CBOS-u „Aktualne problemy i wydarzenia”, 80% Polaków pozytywnie przyjęło decyzję rządu o powrocie uczniów do nauki stacjonarnej.

43% ankietowanych uważa działanie rządu za „zdecydowanie słuszne”, 37% za „raczej słuszne”. Pomysł negatywnie oceniło łącznie 14% respondentów. Wśród osób biorących udział w badaniu 10% deklaruje umiarkowaną niechęć do rozporządzenia, 4% zaś uważa decyzję za „zdecydowanie niesłuszną”. 6% ankietowanych wybrało odpowiedź „trudno powiedzieć”.

Decyzja cieszy się poparciem społecznym wśród wszystkich elektoratów ugrupowań politycznych w Sejmie. Sprzeciw wobec nauki stacjonarnej wyrazili głównie ludzie młodzi do 24 roku życia.

Polskie szkoły są przygotowane

„Jestem przekonany, że ten czas wakacyjny dyrekcje, organy prowadzące, organy stanowiące odpowiednie regulacje, wykorzystają do tego, żeby przygotować się we właściwy sposób od strony operacyjnej” – mówił premier Mateusz Morawiecki na konferencji prasowej w Warszawie 25 czerwca.

5 sierpnia Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Zdrowia oraz Główny Inspektorat Sanitarny wspólnie opublikowali szczegółowe wytyczne dla placówek oświatowych. Zarekomendowano organizację pracy umożliwiającą zachowanie dystansu, proponując m.in. różne godziny przychodzenia uczniów na zajęcia. Poinstruowano także o zasadach korzystania ze sprzętu szkolnego, zachowaniu podstawowych norm higienicznych czy sposobach bezpiecznego wchodzenia do budynku, z naciskiem na ocenę tego, kto może wejść na teren szkoły w dobie epidemii. Zalecono również ograniczenie rotacji uczniów w pomieszczeniach, w których odbywają się lekcje.

„Chcemy zrobić wszystko, by w całej Polsce dzieci powróciły do w miarę normalnego trybu uczenia się, w jak największym reżimie sanitarnym. Zdaję sobie sprawę z tego, że w szkołach nie jest to łatwe, ale dlatego dyrekcja i samorządy dostały dwa miesiące, żeby się przygotować” – informował w sierpniu szef rządu na antenie Radia Wrocław.

Niezbędne obostrzenia

Standardową procedurą ostrożnościową jest od 1 września izolacja ucznia przejawiającego objawy infekcji górnych dróg oddechowych, takich jak: podwyższona temperatura ciała, katar czy kaszel. Dyrekcja zobowiązana jest do niezwłocznego kontaktu z rodzicami dziecka. Do czasu ich przyjazdu dziecko zostaje odizolowane w miejscu zapewniającym co najmniej dwumetrowy dystans od pozostałych uczniów i pracowników placówki. Uczeń przewlekle chory wykazujący na co dzień deficyt odpornościowy może zostać w domu, o ile sprawujący nad nim opiekę zdrowotną lekarz podejmie taką decyzję.

Jeżeli dziecko mieszka we wspólnym gospodarstwie domowym, w którym osoby pozostają objęte kwarantanną, dziecko i jego rodzice muszą pozostać w domu. Podobne obostrzenia dotyczą nauczycieli, lecz ci mogą nadal pracować zdalnie.

Omawianie powyżej badanie CBOS-u przeprowadzono w dniach od 7 do 17 września 2020 roku na reprezentatywnej próbie imiennej liczącej 1149 osób wylosowanych z rejestru PESEL.

(źródła: cbos.pl, gov.pl, dorzeczy.pl)

 

facebook
by e-smart.pl